พระสุนทรสงคราม

เป็นชื่อตำแหน่งในสมัยอยุธยา พระสุนทรสงครามเป็นขุนศึกที่มีความสามารถในการรบป้องกันพระนคร ในศึกที่พระเจ้าบุเรงนองยกทัพมารบกับกรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 2106 พระสุนทรสงครามสามารถช่วยเหลือสมเด็จพระราเมศวรรบกับกองทัพฝ่ายหงสาวดี

Continue Reading

ออกญาจักรี

เป็นชื่อตำแหน่งในสมัยอยุธยา ออกญาจักรีผู้นี้เป็นขุนศึกคนสำคัญที่ช่วยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิปกป้องกรุงศรีอยุธยาจากการโจมตีของพระเจ้าบุเรงนอง ในปี พ.ศ. 2106

Continue Reading

พระยาราม

เป็นชื่อตำแหน่งในสมัยอยุธยา ในสมัยสมเด็จพระมหินราธิราช พระยารามผู้นี้ รับหน้าที่ปกป้องกรุงศรีอยุธยาจากการโจมตีของฝ่ายหงสาวดี พระยารามผู้นี้มีความจงรักภักดีต่อกรุงศรีอยุธยาทำการป้องกันเมืองอย่างเข้มแข็งเต็มกำลังฝีมือทำให้ฝ่ายหงสาวดีไม่สามารถพิชิตกรุงศรีอยุธยาได้ง่ายดังที่วางแผนไว้

Continue Reading

พระมหาเทพ

เป็นชื่อตำแหน่งในสมัยอยุธยา พระมหาเทพผู้นี้รับหน้าที่เป็นนายกองคุมทหารเฝ้าประตูเมืองกรุงศรีอยุธยาด้านตะวันออก เป็นผู้จัดกำลังออกต้านศึกที่นำทัพเข้าโจมตีโดย พระเจ้าบุเรงนอง

Continue Reading

พระยามหาเสนา

เป็นชื่อตำแหน่งในสมัยอยุธยา ในรัชสมัยของสมเด็จพระไชยราชาธิราช พระยามหาเสนาเป็นขุนศึกผู้หนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ที่สนับสนุนให้ขุนวรวงศาขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา

Continue Reading

สมเด็จพระสุริโยทัย

พระอัครมเหสีในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ในปี พ.ศ. 2091 พระเจ้าหงสาวดีตะเบ็งชะเวตี้ยกทัพใหญ่รุกรานอาณาจักรอยุธยาทางด่านเจดีย์สามองค์เมืองกาญจนบุรี และรุกเข้ามาถึงชานกรุงศรีอยุธย

Continue Reading

สมเด็จพระมหินทราธิราช

พระมหากษัตริย์แห่งอยุธยา ลำดับที่ 16 ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่สองในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับพระสุริโยทัย พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์ในขณะที่ฝ่ายหงสาวดีกำลังทำสงครามกับกรุงเศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 2111

Continue Reading

สมเด็จพระราเมศวร

พระมหาอุปราชแห่งกรุงศรีอยุธยา พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิที่ประสูติแต่พระสุริโยทัย เป็นผู้ที่มีความสามารถในการรบมาก

Continue Reading

สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ

พระมหากษัตริย์แห่งอยุธยา ลำดับที่ 15 พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการยกย่องว่ามีบุญญาธิการมากเพราะในรัชสมัยของพระองค์ ทรงมีช้างเผือกในครอบครองถึง 7 ช้าง จนได้รับการขนานพระนามว่า พระเจ้าช้างเผือก

Continue Reading

สมเด็จพระยอดฟ้า

พระมหากษัตริย์แห่งอยุธยา ลำดับที่ 14 ทรงมีพระชนมายุ 11 พรรษาเมื่อขึ้นครองราชย์ โดยสมเด็จพระยอดฟ้าโปรดทรงม้าไปตามป่าตามทุ่งและไร่นา ชนช้าง ทรงพระแสง ฝึกหัดขัตติยวิชา ในรัชกาลของพระองค์บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ทุกแห่งหน

Continue Reading

Load More